VU 500 12

เครื่องดูดฝุ่นตะกุยพรม VU 500 12 Technical Specificatio […]

VU 500 15

เครื่องดูดฝุ่นตะกุยพรม VU 500 15 Technical Specificatio […]

GU 700A

เครื่องดูดฝุ่นตะกุยพรม GU 700A Technical Specifications […]